O That / Ootje Kadootje, gevestigd aan O ‘That Nobellaan 23 5251XK Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  https://o-that.nl/

O ‘That,  Nobellaan 23,  5251XK Vlijmen, +31735184956

Odette Moens is de Functionaris Gegevensbescherming van O That / Ootje Kadootje Zij is te bereiken via othat@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

O That / Ootje Kadootje verwerkt alleen persoonsgegevens tbv het aanmaken van een bedrijfsaccount. Op onze site blijven geen persoonsgegevens achter zichtbaar voor derden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

O That / Ootje Kadootje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  Het afhandelen van uw betaling

–  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

–  Om goederen en diensten bij u af te leveren

–  O That / Ootje Kadootje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

O That / Ootje Kadootje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

O That / Ootje Kadootje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

O That / Ootje Kadootje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door O That / Ootje Kadootje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar othat@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. O That / Ootje Kadootje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

O That / Ootje Kadootje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via othat@xs4all.nl. O That / Ootje Kadootje heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit  kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Winkelmand